Herní řád

1. Obecná ustanovení

 • 1.1. Tento řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky tenisového areálu.

 • 1.2. Každý hráč, návštěvník (člen, nečlen) je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, zachovávat pravidla společenského chování a respektovat pokyny správce areálu a členů výboru tenisového klubu.

 • 1.3. Vstup na kurty za účelem hry povoluje správce areálu jak členům klubu, tak ostatním zájemcům. Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi (podrážka s jemným vzorkem) a sportovním oblečení.

 • 1.4. Hrací doba: viz informační tabule u předního vchodu do areálu a správce areálu.

 • 1.5. Provozní doba tenisového areálu je od 15.dubna do 15.října.

2. Povinnosti člena klubu

 • 2.1. Členem klubu se může stát pouze žadatel, který byl schválen výborem TK Rokycany – přihlášku lze vyzvednout a podat u správce tenisového areálu.

 • 2.2. Každý člen odpracuje stanovený počet brigádnických hodin na údržbě tenisového areálu před zahájením sezóny. Počet hodin stanovuje výbor tenisového klubu. Členové, kteří odpracují více hodin, mohou věnovat přebývající hodiny rodinným příslušníkům (manželka, syn, dcera). Za člena klubu nesmí odpracovat brigádu osoba mladší 15 let. Termín zahájení jarních brigád bude uveřejněn na tabuli u vstupu do areálu a internetových stránkách klubu. O ukončení brigád rozhoduje výbor klubu – dle počasí a stavu připravenosti kurtů. O datu ukončení bude informace členům podána stejným způsobem. V případě mimořádné situace může výbor tenisového klubu rozhodnout o další brigádnické povinnosti v potřebném rozsahu. Brigádnická povinnost se netýká členů, kteří si na danou sezónu zaplatí pouze klubový udržovací příspěvek.

 • 2.3. Každý člen klubu musí splnit svou příspěvkovou povinnost před vstupem na dvorec (první hraní), nejpozději však do 30. dubna. To se týká všech druhů poplatků, včetně uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin dle Přilohy č.1. Poplatky. Výbor tenisového klubu může v mimořádných případech povolit výjimku po posouzení důvodů žadatele.

 

3. Hraní

 • 3.1. Závodní hráči a tenisová školička mají zajištěny kurty pro trénink. Doba tréninků je uvedena na vývěsce u správce areálu. Totéž se týká termínů mistrovských zápasů, turnajů a dalších akcí pořádaných TK Rokycany.

 • 3.2. Zájemci o hru (členové i nečlenové) se nahlásí správci areálu – ten určuje obsazení kurtů. Před zahájením hry je nutné připravit kurt dle pokynů správce areálu nebo členů výboru.

 • 3.3. Minimální doba hry je 60 minut pro dvouhru a 90 minut pro čtyřhru (nezapočítává se doba přípravy kurtu). V případě velkého počtu zájemců může správce areálu nebo člen výboru nařídit hráčům (členům i nečlenům) ukončení hry. Musí se však respektovat minimální délka pobytu na kurtu pro hru.

 • 3.4. Po skončení hry je povinností hráčů (členů i nečlenů) upravit kurt dle pokynů správce nebo člena výboru tenisového klubu. Po provedené úpravě (člen i nečlen) neprodleně nahlásí správci areálu ukončení hry – pro další obsazování kurtu a nečlen uhradí příslušnou finanční částku za hru – viz. Ceník

 

4. Sankce

 • 4.1. Pokud hráč, návštěvník (člen i nečlen) nebude respektovat ustanovení tohoto Herního řádu, může být vyloučen ze hry nebo vykázán z areálu. V případě opakujících se prohřešků člena klubu, může být tento i vyloučen z řad členů tenisového klubu.