top of page

Ceník

Pro členy tenisového klubu

tenisová školička - ceník a podrobnosti najdete zde Tenisová školička

 

​klubový příspěvek - děti do 9 let                                        1100 Kč

klubový příspěvek - děti od 10 do 18 let                            1800 Kč

klubový příspěvek - dospělí od 19 do 69 let                     3300 Kč

klubový příspěvek - dospělí 70 let a více                          2200 Kč

pronájem skříňky na sezonu                                                300 Kč

neodpracovaná brigáda                                                     1000 Kč                         

Pozn.: Pro určení výše poplatku je rozhodující věk, kterého člen dosáhne v daném kalendářním roce

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY je možné platit hotově u správce areálu nebo bezhotovostně bankovním převodem.
Číslo účtu:  225161745/0600
Variabilní symbol:  rodné číslo 
Částka:  viz ceník výše

Do kolonky "poznámka pro příjemce" napište jméno


Členské příspěvky se platí od 1.4. nejpozději do 30.4.

Ceník

Pro návštěvníky (nečleny) tenisového klubu

1 hodina / kurt                                                          dvouhra  160 Kč                                                                                     čtyřhra    240 Kč

 

1 hodina / kurt – pracovní den dopoledne                                                                                                                                 dvouhra  120 Kč

                                                                                   čtyřhra    200 Kč

   

(platí pouze v pracovních dnech. Hra musí být ukončena do 14:00 hodin)

pronájem skříňky pro nečlena klubu na sezonu                 400 Kč

       

                 

PRONÁJEM KURTU NA SKUPINOVÉ AKCE

 

Minimální počet objednaných kurtů jsou 3.

Cena za jeden kurt/hodina je 150,- Kč.

Maximální doba využití je 5 hodin.

Pro objednání volejte správce kurtů - tel: 604 559 199

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY je možné platit hotově u správce areálu nebo bezhotovostně bankovním převodem.
Číslo účtu:  225161745/0600
Variabilní symbol:  rodné číslo 
Částka:  viz. ceník níže 
Pokud je to možné, do kolonky "poznámka pro příjemce" napište jméno


Členské příspěvky se platí od 1.4. a musí být zaplaceny nejpozději do 30.4..

                                                                    Herní řád

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky tenisového areálu.
1.2. Každý hráč, návštěvník (člen, nečlen) je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu, zachovávat pravidla společenského chování a respektovat pokyny správce areálu a členů výboru tenisového klubu.
1.3. Vstup na kurty za účelem hry povoluje správce areálu jak členům klubu, tak ostatním zájemcům. Vstup na kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi (podrážka s jemným vzorkem) a sportovním oblečení.
1.4. Hrací doba: viz informační tabule u předního vchodu do areálu a správce areálu.
1.5. Provozní doba tenisového areálu je od 15.dubna do 15.října.

​2. Povinnosti člena klubu

2.1. Členem klubu se může stát pouze žadatel, který byl schválen výborem TK Rokycany – přihlášku lze vyzvednout a podat u správce tenisového areálu.
2.2. Každý člen odpracuje stanovený počet brigádnických hodin na údržbě tenisového areálu před zahájením sezóny. Počet hodin stanovuje výbor tenisového klubu. Členové, kteří odpracují více hodin, mohou věnovat přebývající hodiny rodinným příslušníkům (manželka, syn, dcera). Za člena klubu nesmí odpracovat brigádu osoba mladší 15 let. Termín zahájení jarních brigád bude uveřejněn na tabuli u vstupu do areálu a internetových stránkách klubu. O ukončení brigád rozhoduje výbor klubu – dle počasí a stavu připravenosti kurtů. O datu ukončení bude informace členům podána stejným způsobem. V případě mimořádné situace může výbor tenisového klubu rozhodnout o další brigádnické povinnosti v potřebném rozsahu. V případě, že někdo nechce/nemůže splnit brigádnickou povinnost, je povinen zaplatit poplatek za neodpracování - viz ceník.
2.3. Každý člen klubu musí splnit svou příspěvkovou povinnost před vstupem na dv
orec (první hraní), nejpozději však do 30. dubna. To se týká všech druhů poplatků, včetně uhrazení neodpracovaných brigádnických hodin dle Přilohy č.1. Poplatky. Výbor tenisového klubu může v mimořádných případech povolit výjimku po posouzení důvodů žadatele.

3. Hraní

3.1. Závodní hráči a tenisová školička mají zajištěny kurty pro trénink. Doba tréninků je uvedena na vývěsce u správce areálu. Totéž se týká termínů mistrovských zápasů, turnajů a dalších akcí pořádaných TK Rokycany.
3.2. Zájemci o hru (členové i nečlenové) se nahlásí správci areálu – ten určuje obsazení kurtů. Před zahájením hry je nutné připravit kurt dle pokynů správce areálu nebo členů výboru.
3.3. Minimální doba hry je 60 minut pro dvouhru a 90 minut pro čtyřhru (nezapočítává se doba přípravy kurtu). V případě velkého počtu zájemců může správce areálu nebo člen výboru nařídit hráčům (členům i nečlenům) ukončení hry. Musí se však respektovat minimální délka pobytu na kurtu pro hru.
3.4. Po skončení hry je povinností hráčů (členů i nečlenů) upravit kurt dle pokynů správce nebo člena výboru tenisového klubu. Po provedené úpravě (člen i nečlen) neprodleně nahlásí správci areálu ukončení hry – pro další obsazování kurtu a nečlen uhradí příslušnou finanční částku za hru – viz. Ceník
 
4. Sankce

4.1. Pokud hráč, návštěvník (člen i nečlen) nebude respektovat ustanovení tohoto Herního řádu, může být vyloučen ze hry nebo vykázán z areálu. V případě opakujících se prohřešků člena klubu, může být tento i vyloučen z řad členů tenisového klubu.

bottom of page